Pracovné právo

Pracovné právo je tak rozmanité ako sám obchodný život v každom podniku. Náš tím špecialistov na pracovné právo SAXINGER je pripravený poskytnúť právne poradenstvo v oblasti individuálneho a kolektívneho pracovného práva a bude Vás rád podporovať v oblasti personalistiky a súvisiacich odborov.

Široké spektrum našej poradenskej činnosti sa vzťahuje na prípravu pracovných zmlúv, dohôd o ukončení pracovného pomeru, kolektívnych zmlúv, až k otázkam prenechania zamestnancov, ochrane údajov v oblasti pracovného práva a pod.

V prípade súdnych sporov budeme radi zastupovať Vaše záujmy na úrovni všetkých inštancií národných pracovnoprávnych súdov. Budeme Vás zastupovať i pred správnymi orgánmi alebo pri vyjednávaní s Vašou odborovou organizáciou či radou zamestnancov.

Popri dôležitých zákonných ustanoveniach je pracovné právo taktiež závislé od judikátov súdov. Náš pracovnoprávny tím je priebežne informovaný o najaktuálnejšom vývoji pracovného práva nielen na Slovensku, ale i na úrovni Európskej únie a zabezpečuje pre Vás informácie o vývoji tohto práva, či už sa jedná o prípadné zákonné iniciatívy alebo dôležité rozhodnutia súdov.

Popri strategicky dôležitých personálnych rozhodnutiach, sú to predovšetkým zmluvné základy, ktoré stanovujú mantinely fungovania vo Vašej spoločnosti. Náš tím je schopný pre Vás zaistiť také individuálne a právne prípustné zmluvy v oblasti pracovného práva, ktoré budú pre Vás predstavovať možnosť budúceho rozvoja Vašej spoločnosti.

Významnú časť našej činnosti v rámci poradenstva národných i medzinárodných mandátov tvoria tiež otázky ukončenia činnosti podnikov, obmedzenia činnosti, zmeny v spoločnostiach, a to i v oblasti presahujúcej hranice štátu.

Naše oblasti záujmu sú:

  • Ochrana zamestnancov;
  • Kolektívne zmluvy;
  • Procesné otázky v súvislosti s konaním pred pracovnoprávnymi súdmi;
  • Prípadné rozhodcovské konania v otázkach pracovného práva.