Súdne a mimosúdne spory

Oneskoril sa Váš dodávateľ s dodávkou dôležitého stroja? Snaží sa Vás konkurencia vytlačiť z trhu nekalými prostriedkami? Požaduje od Vás zákazník záruku za výpadky vo výrobe?

Nikto z nás nemá rád spory. Existuje veľa možností, ako presadzovať svoje práva alebo brániť sa cudzím nárokom. Naši odborníci majú dlhoročné skúsenosti a výborné odborné predpoklady pre ochranu a presadzovanie Vašich práv a požiadaviek. Cieľavedome a prezieravo využívame celé spektrum právnych prostriedkov a mechanizmov, aby sme Vám pomohli rýchlo a efektívne domôcť sa svojich práv. Či už ide o oblasť zmluvného práva, vymáhanie pohľadávok, mimosúdne vyrovnanie, vedenie súdnych sporov, rozhodcovské, exekučné či konkurzné konanie – chápeme potreby našich klientov, informujeme ich o šanciach a rizikách, ktoré prinášajú právne spory a plne sa zameriavame na ich úspech.