Kartelové právo

Kartelové právo ako právo zamerané proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže dosiahlo v posledných rokoch na európskej, ale aj národnej úrovni zásadný význam. Porušenia kartelových ustanovení sú často spojené s obrovskými pokutami, ktoré sú pre podniky bohužiaľ aj existenčné. O to dôležitejšie je, aby ste predchádzali rizikám spojených s porušovaním práva hospodárskej súťaže a prijali zodpovedajúce preventívne opatrenia.

Či už sa jedná o fúzie, zastupovanie v konaniach v oblasti kartelového práva a pod., ponúkame Vám právne poradenstvo ako na národnej úrovni, tak i v zahraničí, priamo na mieste, predovšetkým však pred kartelovými úradmi v Bulharsku, SRN, Rumunsku, Poľsku, Rakúsku, Maďarsku, Slovensku a pred Európskou komisiou v Bruseli.

Nad rámec týchto služieb ponúkame našim mandantom i pomoc pri domových prehliadkach a ostatných vyšetrovacích úkonoch kartelových úradov či právne poradenstvo v následných konaniach pred Európskou komisiou či národnými protimonopolnými úradmi.

Ťažisko našej činnosti v tejto oblasti práva spočíva predovšetkým:

  • v právnej pomoci pri konaní o pokutách, vyšetrovacích úkonoch zo strany Európskej komisie či národných protimonopolných úradov;
  • compliance/audity;
  • zneužitie dominantného postavenia na trhu;
  • národné a medzinárodné ohlásenie a povolenie v prípade fúzií;
  • príprava zmlúv predovšetkým v oblasti kooperácie súťažiteľov;
  • zmluvy s obchodnými zástupcami, obchodné podmienky;
  • licenčné práva a prevod technológií;
  • vývoj a výskum;
  • ponúkame aj semináre a školenia ku kartelovému právu a súvisiacim otázkam.