Hospodárske a finančné trestné právo

Nielen aktuálne, spektakulárne trestné prípady nám preukazujú, že hospodársky život je tiež stále viac ovplyvňovaný trestným právom. V praxi sa stále viac ukazuje tendencia, že trestné právo sa začína používať ako účinná zbraň proti ďalším konkurentom na trhu a nevítaným obchodným partnerom.

Z tohto dôvodu sú dôležití skutoční odborníci - obhajcovia v trestných veciach, ktorí Vás môžu podporovať už pri prevencii možných trestných činov a v prípade už zahájených trestných stíhaní poskytnúť najlepšie právne poradenstvo ako fyzickým, tak i právnickým osobám. Naša každodenná skúsenosť nám ukazuje: čím skôr môžeme zasiahnuť, tým väčšie sú Vaše šance na vyriešenia trestného konania pokiaľ možno bez škôd.

Radi prevezmeme i rolu „štátneho zástupcu“ a budeme Vás podporovať pri zistení trestnej činnosti, resp. trestnom oznámení, príp. ďalších možných trestno-právnych záležitostiach.

Predchádzanie trestno-právnemu konaniu

Po preverení všetkých činností vo Vašej spoločnosti spracujeme smernice adaptované na Vášmu oboru špecifické podmienky, konkrétne školiace a kontrolné opatrenia, ktoré Vám zaistia také fungovanie Vášho podniku, ktoré zabránia možným trestne- právnym aktivitám. Radi sa postaráme o prípadné zistenie či senzibilizáciu v nasledujúcich oblastiach:

 • ochrana zamestnancov;
 • korupcia;
 • poplatky a dane;
 • kapitálový trh;
 • klasické hospodárske trestné činy, ako sprenevera, podvod, pranie špinavých peňazí.

Trestno-právny Due Diligence

V rámci Due Diligence sme Vám schopní poskytnúť pomoc pri kúpe podniku či prevzatí účasti na spoločnosti a zistení prípadných trestno- právnych rizík, aby mohli byť odkryté a minimalizované. Budeme sa zaoberať obchodnými prípadmi a ich možnými trestno- právnymi dopadmi.

Trestno-právne poradenstvo štatutárnych a iných orgánov spoločnosti v privátnej i verejnej sfére

Členovia predstavenstva, konatelia, členovia dozornej rady, ale i verejní činitelia sú neustále konfrontovaní s trestno-právnu problematikou. Pripravíme pre Vás konkrétne zásady pre Vašu činnosť a sme k dispozícii samozrejme i pre individuálne poradenstvo. Naše poradenstvo sa vzťahuje medzi iným na nasledujúce oblasti:

 • zamedzenie korupcie;
 • zamedzenie sprenevery, trestno- právne finančné záležitosti;
 • zabránenie zneužitia verejného postavenia;
 • trestno-právne poradenstvo a obhajoba;
 • právne poradenstvo v prípade zahájenia daňových či iných konaní;
 • právna pomoc v prípade domových prehliadok;
 • obhajoba v trestných veciach finančných.

Presadenie známkových práv, súťažného práva, práva duševného vlastníctva

Obhajoba v trestných veciach a správnych konaniach

Predmetom záujmu našich advokátov sú najmä oblasti:

 • trestné právo (finančné záležitosti);
 • sprenevera;
 • korupcia;
 • pranie špinavých peňazí;
 • ochrana zamestnancov;
 • zamestnávanie cudzincov;
 • stavebné konanie;
 • dopravné právo;
 • právo životného prostredia.
Trestné právo / hospodárska kriminalita
Hospodárske a finančné trestné právo